פירוט תכנית הלימודים - מוסמך במגדר ומגוון

קבלת התואר

יש לצבור  36 נ"ז לקבלת התואר – כולל שתי עבודות סמינר במסגרת הקורסים המוגדרים כסמינר או כשיעור וסמינר.

מרכיבי ציון הגמר ושיקלולם:

100% - ממוצע ציוני הקורסים

מבנה התכנית

מסלול לא מחקרי

יש לצבור  36 נ"ז לקבלת התואר.

הרכב ציון סופי לתואר במסלול הלא מחקרי:

ממוצע ציוני הקורסים    100%   

תכנית הלימודים:

 

לימודי חובה

16-17 נ"ז

קורסי בחירה

11-12 נ"ז

שתי עבודות סמינריוניות

8 נ"ז

סה"כ

36 נ"ז

מצ"ב קובץ תכנית הלימודים המלאה.
לידיעתכן.ם- המידע בקובץ נתון עדיין לשיוניים לקראת לתשפ"א.